“เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ยกระดับคุณภาพชีวิต
หนึ่งทศวรรษกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ที่โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานหนึ่งทศวรรษกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา โดยทางกองทุนฯ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 และ เริ่มดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน เพื่อที่จะพัฒนารูปแบบการบริการ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ การฟื้นฟูสุขภาพ การจัดสภาพแวดล้อมขั้นพื้นฐานให้มีความเหมาะสม ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลั่น และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง
มีผลงานที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง, การจัดตั้งศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน, การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน, ศูนย์บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ., สมาชิกสภา อบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ., นายสายชล พิมพ์เกาะ ผอ.สปสช.เขต 9 นครราชสีมา, นพ.สุผล ตติยนันทพร นพ.สสจ.นครราชสีมา, หัวหน้าส่วนราชการ, ผอ.โรงเรียนในสังกัด อบจ., ผู้อำนวยการ รพ.สต., ภาคีเครือข่ายนครชัยบุรินทร์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ