เรียนรู้ เข้าใจ น้อมนำศาสตร์พระราชา
พัฒนาศักยภาพประชาชน อ.เสิงสาง
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ หอประชุมวิสาหกิจเสิงสาง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดอบรมการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฎิบัติของชุมชน อำเภอเสิงสาง รุ่นที่ 1 เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในพื้นที่ของตนเองได้
โดยมี นายกิตติภูมิ ชี่นวรรณูปถัมภ์ นายอำเภอ พร้อมด้วย นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง, นายตุน กรงกระโทก นายก อบต.กุดโบสถ์, นางบุญสุดา แก้วกระจาย หน.สน.ปลัด อบจ., นายสุภกิจ พรหมลา หัวหน้าฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการ รพ.สต., เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชน

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ