แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากน้ำมัน ก๊าซฯ ภาษียาสูบ และค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม

อบจ. ๐๑-๔ แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด(น้ำมัน/ก๊าซฯ)
อบจ. ๐๑-๕ บัญชีประจำวัน แสดงรายรับ – จ่ายน้ำมัน/ก๊าซ
อบจ. ๐๑-๖ งบเดือนแสดงการรับ-จ่ายน้ำมัน/ก๊าซ
อบจ. ๐๒-๑ แบบรายการแบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ยาสูบ)
อบจ. รร. ๓ แบบยื่นรายการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
บัญชีผู้เข้าพัก
ใบรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จากผู้พักในโรงแรม
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้
ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมและภาษี
ข้อบัญญัติ น้ำมัน และ ยาสูบ
ข้อบัญญัติ โรงแรม ฉบับที่ ๑ และ ๒
ข้อบัญญัติ โรงแรม ฉบับที่ ๓
คู่มือประชาชนการรับชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด-จากผู้พักในโรงแรม
คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด-จากการค้าน้ำมัน
คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด-จากการค้ายาสูบ