สรุปผลแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(รอบ 6 เดือน)

, 08/04/2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

, 08/04/2567

1. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

, 08/04/2567

2. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

, 08/04/2567

3. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 3

, 08/04/2567

4. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

, 1/05/2567

5. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 5

, 1/05/2567

6. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 6

, 7/05/2567

1. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก้ไขครั้งที่ 1

, 08/04/2567

2. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก้ไขครั้งที่ 2

, 08/04/2567

3. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก้ไขครั้งที่ 3

, 08/04/2567

4. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก้ไขครั้งที่ 4

, 08/04/2567

5. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก้ไขครั้งที่ 5

, 01/05/2567

6. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก้ไขครั้งที่ 6

, 01/05/2567