โรงเรียนสังกัด อบจ. ต้องมีคุณภาพ
นักเรียนเรียนดีมีความสุข
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ รร.วังรางพิทยาคม (สังกัด อบจ.นครราชสีมา) อ.สูงเนิน #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวังรางพิทยาคม เพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนวังรางพิทยาคมให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ประธานในพิธี ได้มอบทุนนักเรียนเรียนดีลำดับที่ 1 จำนวน 16 ทุน และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 4,044,300 บาท
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นายสุเมธ พรมสีดา ผอ.รร.วังรางพิทยาคม, นายวินุลาศ เจริญชัย ผอ.รร.สูงเนิน, คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ