“ใช้หลักธรรมะ” เสริมสร้างบุคลากร
วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา ที่ สถานปฏิบัติธรรม บ้านธรรมะชาติ อ.วังน้ำเขียว #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เปิดการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2567 ให้แก่ข้าราชการและบุคลากร อบจ. แบ่งออกเป็น 3 รุ่นๆ ละ 100 คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร อบจ. ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรม คำสอน ตามหลักพุทธศาสนา นำไปสู่การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาจิตใจ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรในสังกัด ต่อไป
โดยมี นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้บริหารสถานศึกษาฯ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ