“1 ห้องเรียน 1 โครงงาน” โรงเรียนปากช่อง 2
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ โรงเรียนปากช่อง 2 สังกัดอบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบให้นายธนากร ประพฤทธิพงศ์ เลขานุการนายก อบจ. เป็นประธานเปิดนิทรรศการ และการแสดงผลงานนักเรียน 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน (OCOP : One Class One Project) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ นำความรู้จากการเรียนการสอนมาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบโครงงาน ที่มุ่งเน้นเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการคิด การแก้ปัญหา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
นิทรรศการครั้งนี้ประกอบไปด้วย การจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดแสดงผลงานนักเรียน จำนวน 20 โครงงาน การจัดแสดงนิทรรศการของสถาบันการศึกษา ห้องเรียนภาษาจีน การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การแนะแนวศึกษาต่อ และห้องเรียนธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา ของนักเรียนในสังกัดอบจ.นครราชสีมา, สพม.นครราชสีมา และสพป.นครราชสีมาเขต 4 รวมถึงโรงเรียนเอกชน และหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่ อ.ปากช่อง และอำเภอใกล้เคียง ที่ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
โดยมี นางสาวนงนุช เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2 พร้อมด้วย นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาฯ, นายธวัชชัย เนตินิธิวัฒนพงศ์ ผอ.รร.ปากช่อง 2, นางอรรถศรี มูลเงิน ปธ.คกก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.ปากช่อง 2, คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ