ปลุกพลังคน อบจ.โคราช มุ่งสู่การเป็นองค์กรสุจริต
วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ที่ห้องลำปลายมาศ โรงแรมแคนทารี นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ของบุคลากรในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน นำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต นำไปสู่การมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และการสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีตัวแทนข้าราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา จำนวน 350 คน เข้ารับการอบรม
โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. พร้อมสมาชิกสภา อบจ., นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ., นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผอ.สำนักคลัง, นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ., นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ. กองการเจ้าหน้าที่, น.ส.ศิริพร แสไพศาล หน.หน่วยตรวจสอบภายใน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด
ขอขอบคุณวิทยากร นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ น.ส.สาริสา รอดถนอม ผอ.กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 3 บรรยายให้ความรู้ตลอดการอบรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ