1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
  2. โครงการปลูกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ 
  3. โครงการฝีกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  4. แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม
  5. แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม Infographic