วันที่ 16 ก.ค. 63 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นางปิยะฉัตร อินสว่าง รอง ผวจ.นม. พร้อมด้วยร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นม., พญ.ศุภมาส ลิ่วศิริรัตน์ รอง ผอ.ภารกิจการเงินการคลัง, นพ.ชาญชัย บุญอยู่ รอง นพ.สสจ.นม., นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์ ท้องถิ่น จ.นม., นางวันเพ็ญ อำพาส คลัง จ.นม. และ น.ส.ปัณฑารีย์ โชรัมย์ ผอ.กลุ่มงาน ศ.ดำรงธรรม จ.นม. ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจต่อสื่อมวลชน กรณี อบจ.นม.สนับสนุนครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับหน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัด ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 (COVID-19)

          จากสถานการณ์โควิด 19 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 19 ราย และผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อจำนวนมาก ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) จังหวัดนครราชสีมา สั่งการมายัง ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้การสนับสนุนครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งต่อสื่อมวลชน ถึงการให้การสนับสนุน ตามหนังสือเลขที่ นม 0032.007.1/10990 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดซื้อตามที่ ศูนย์ ศบค.นม. เห็นชอบให้ อบจ. สนับสนุนครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับหน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัด ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา,โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, โรงพยาบาลปากช่องนานา, โรงพยาบาลจักราช, โรงพยาบาลพิมาย, โรงพยาบาลบัวใหญ่, โรงพยาบาลโชคชัย, โรงพยาบาลครบุรี, โรงพยาบาลด่านขุนทด และโรงพยาบาลปักธงชัย ซึ่งได้มีการส่งมอบตามคำร้องขอ โดยการกลั่นกรองจากทีมเลขาศูนย์ ศบค.นม. (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา) ครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ได้มาตรฐาน มีที่มาที่ไปของการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบ ทุกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ อบจ.นม. ได้ให้การสนับสนุนใช้งบประมาณ 51,548,500 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

          นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยังกล่าวถึงกรณีเกิดคำถามจากสื่อโซเชียลบางสื่อ กล่าวหา อบจ.นม. มีปัญหา กรณีส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับ รพ.มหาราชนครราชสีมา นั้น ทาง อบจ.นม. ขอชี้แจงเรื่องจริงทั้งหมดคือ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ทาง อบจ.นม. ก็ได้ทำการส่งมอบให้ตามที่ขอมา แต่ทาง รพ.มหาราชนครราชสีมา ขอเลือกรับบางประเภท ซึ่งทาง อบจ.นม. ก็ไม่ทราบเหตุผลดังกล่าว

          อย่างไรก็ดีได้มีโรงพยาบาลของรัฐ ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์มาเช่นกัน และทาง อบจ.นม. ก็จัดให้ครบ โดยไม่มีปัญหาใดๆ การให้การสนับสนุนครั้งนี้ ช่วยทำให้บุคลากรทางการแพทย์ สามารถดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในช่วงเกิดการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้เกิดการสูญเสีย และควบคุมสถานการณ์โรค COVID-19 ได้ในระดับที่ดี ไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

          อนึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้มาร่วมรับฟังคำชี้แจงเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจกับสังคมถึงกรณีดังกล่าว