ผู้บริหาร อบจ.โคราช คว้าโล่รางวัล
อปท.ดีเด่น ด้านการศึกษา ประจำปี 62

             วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 5505 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วังสวนสุนันทา ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทน ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้ารับรางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา โดยได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ทั้งนี้ มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 20 คน

             กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก / กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 โดยพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการสำนัก / กองการศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และมีผลงานด้านการศึกษาที่ประจักษ์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

             สำหรับพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ด้านการจัดการศึกษา จัดพิธีมอบรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ “รางวัลผู้บริหาร อปท. ดีเด่นด้านการศึกษา” จากมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยผู้เข้ารับรางวัลเข้ารับรายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.00 น. และ พิธีมอบรางวัลเริ่มเวลา 10.00 น. มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับโล่และใบประกาศจำนวน 25 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

             ประเภทที่ 1 ผู้บริหาร อปท.ดีเด่น ด้านการศึกษา จำนวน 20 คน มาจาก ภาคเหนือ 5 คน, ภาคตะวันออก 3 คน, ภาคตะวันตก 1 คน, ภาคอีสาน 3 คน และภาคใต้ 8 คน ซึ่ง 1 ใน 3 คนจากภาคอีสานที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบริหารจัดการด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัดฯ ที่มีจำนวนมากถึง 58 แห่ง

             ส่วนประเภทที่ 2 ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนัก / กองการศึกษาดีเด่น จำนวน 5 คน จากภาคอีสาน 1 คน, ภาคตะวันตก 1 คน และ ภาคใต้ 3 คน