การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลการคัดเลือกเพื่อเลื่อน