อบจ.โคราช ลงพื้นที่
ทำพิธีส่งมอบบ้าน แก่ผู้ด้อยโอกาสฯ

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบให้ นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ รองนายก อบจ. เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563 ณ บ้าน นางเปี่ยง ช่องตะคุ บ้านเลขที่ 204 ม. 6 ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

             โครงการฯ ดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับบริการขั้นพื้นฐาน ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้ง ยังได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหลายภาคส่วน อาทิ คณะทำงานประเมินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุข ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ที่ร่วมแรงร่วมใจ เสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ ซึ่งถือเป็นความเอื้ออาทร ทำให้ นางเปี่ยง ช่องตะคุ และครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง