“ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ” ยกระดับผู้ด้อยโอกาส

สั่งการ จนท.ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ 32 อ.

ติดตามประเมินผลและส่งมอบที่อยู่อาศัย ปี 63

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้ความร่วมมือ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติจาก ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานกองทุนฯ ด้วยหวังว่าคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จะได้รับบริการขั้นพื้นฐานให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 ถึงปัจจุบัน เป็นจำนวน 1,068 หลัง ซึ่งถือเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์สามารถช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

และในปีงบประมาณ 2563 นี้ ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ ในฐานะประธานกองทุนฯ ได้สั่งการให้กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดำเนินการติดตามประเมิน ตรวจเยี่ยม และส่งมอบบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ระหว่างวันที่ 13 ส.ค. – 3 ก.ย. 63 นี้ จำนวน 145 หลัง 32 อำเภอ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการพิจารณา คัดเลือกตามหลักเกณฑ์กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.นครราชสีมา โดย อบจ.นครราชสีมา ได้ทำข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในพื้นที่ รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการคัดเลือก จากนั้น กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.นครราชสีมา ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับ อปท. ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 พ.ค. – 2 มิ.ย. 63

 นอกจากนี้ ประธานกองทุนฯ  ได้กำชับว่า การดำเนินงานตามโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ กลุ่มเป้าหมาย จะต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างถูกต้อง สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่นหรือเป็นภาระน้อยที่สุด และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ สำหรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยนั้น กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.นครราชมา อนุมัติงบประมาณให้ จำนวน 50,000 / หลัง จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 145 หลัง จากทั้ง 32 อำเภอ โดยในการก่อสร้างนั้น มีระยะเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งหลังจากการลงพื้นที่ พบว่า บางหลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ บางหลังอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ตั้งไว้ ส่วนหลังไหนที่สร้างเสร็จและเจ้าของบ้านได้ย้ายเข้าไปอยู่แล้ว ทางผู้ติดตามประเมินและเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย ได้เรียนเชิญผู้บริหาร อบจ.นครราชสีมา หรือมอบผู้แทน อาทิ นายอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ มาเป็นประธานโดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนมาร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนบ้านที่ได้รับในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป

 “การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ที่สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีนั้นต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจจากหลายภาคส่วน ที่สำคัญต้องขอบคุณคณะทำงานประเมินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุข ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ที่ร่วมแรง ร่วมใจ เสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ ซึ่งบ้านทั้ง 145 หลังจะเป็นบ้านแห่งความรัก ความเอื้ออาทร ทำให้ผู้ที่ได้รับโอกาสพร้อมครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง”