3ประกาศเช่าไม่เกิน 1 ปี - เดือน (ปี 63) รร.คลองเมืองพิทยาคม (ล็อคที่ 2)