สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563