ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ รายละเอียดเฉพาะและปริมาณงาน