อบจ.โคราช เพิ่มทักษะบุคลากรในสังกัด
“เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร”

วันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแคนทารี โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา” โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ ข้าราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา จำนวน 270 คน เข้ารับการอบรม

             การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ “รับราชการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จจนเกษียณอายุราชการ” นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม มีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร ให้เป็นองค์กรที่มีชีวิต มีความรัก มีการเรียนรู้ และมีการสื่อสารเชื่อมโยงที่ดี สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สู่คนรุ่นใหม่ ให้มีความพร้อมและสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.วีระพงศ์ ทวีศักดิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ “พัฒนาความคิด พัฒนาชีวิต พัฒนางาน” ตลอดทั้งวัน