ประกาศให้เช่าทรัพย์สินฯ (จำหน่ายอาหาร) รร.ปรางค์ทองวิทยา ปี งปม.2564