วันที่ 29 ต.ค. 63 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาโคราช มหามกุฎราชวิทยาลัย วัดสุทธจินดา วรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา โดย นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ หัวหน้าศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำอำเภอ 32 อำเภอ เพื่อซักซ้อมเจ้าหน้าที่รับสมัครเลือกตั้งสภาชิกสภา อบจ. และ นายก อบจ.นครราชสีมา

             ในการประชุมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา นายณัฐวุฒิ เมธารินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ให้ความรู้แก่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และ นายก อบจ.นครราชสีมา ระหว่างวันจันทร์ที่ 2 พ.ย. ถึงวันศุกร์ที่ 6 พ.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา