ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-27T11:39:46+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-11-27T11:39:46+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง ตามโครงการการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2020-11-26T15:43:57+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง ตามโครงการการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2020-11-26T15:43:57+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำความสะอาดอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2020-11-26T15:36:01+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำความสะอาดอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2020-11-26T15:36:01+07:00

ประกาศ รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ตุลาคม 2563

2020-11-26T14:22:41+07:00

ประกาศ รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ตุลาคม 25632020-11-26T14:22:41+07:00

ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2020-11-26T14:20:07+07:00

ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2020-11-26T14:20:07+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้ง สำหรับโครงการการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2020-11-26T11:28:43+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้ง สำหรับโครงการการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2020-11-26T11:28:43+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) จำนวน 23,300 เล่ม ตามโครงการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2020-11-25T16:05:08+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) จำนวน 23,300 เล่ม ตามโครงการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2020-11-25T16:05:08+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 5,145 ชุด โครงการการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2020-11-25T16:02:52+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 5,145 ชุด โครงการการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2020-11-25T16:02:52+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์งานทะเบียน(ปริ้นโทนิค) ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2020-11-25T11:11:40+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์งานทะเบียน(ปริ้นโทนิค) ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2020-11-25T11:11:40+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าห้องประชุมและห้องฝึกปฏิบัติการฟื้นคืนชีพพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-24T14:51:56+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าห้องประชุมและห้องฝึกปฏิบัติการฟื้นคืนชีพพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-11-24T14:51:56+07:00
Go to Top