วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องลำปลายมาศ โรงแรมแคนทารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรม นายทะเบียนอำภอ/นายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย นายทะเบียนอำเภอ 32 คน นายทะเบียนท้องถิ่น 63 คน
             โดยมี พันตำรวจโท ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา นายณัฐวุฒิ เมธารินท์ รอง ผอ.สนง.กกต.ประจำ จ.นครราชสีมา พร้อมคณะพนักงาน นายจิรายุทธ อาสาเสน ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.นครราชสีมา รวมถึง 5 เสือ กกต.ประจำ อบจ.นครราชสีมา ประกอบด้วย นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ เป็นประธาน กกต.ประจำอบจ.นครราชสีมา, นายพรรณนพ วงศ์กมลาไสย กกต.ประจำ อบจ.นครราชสีมา, พันเอก วีระศักดิ์ สาระชาติ กกต.ประจำ อบจ.นครราชสีมา พันตำรวจเอก สมภพ สังข์กรทอง กกต.ประจำ อบจ.นครราชสีมา และ นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน กกต.ประจำ อบจ.นครราชสีมา
อย่างไรก็ตาม ผู้เข้ารับการอบรม ถือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหลายขั้นตอน
             ตั้งแต่การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน การเพิ่มชื่อ การถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และการจัดทำบัญชีราชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร เป็นต้น เพื่อให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น มีความรู้ความข้าใจในเรื่องการกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น และสมารถทำงานตามระเบียบ กฎหมายการเลือกตั้งได้  ถูกต้องครบถ้วน