โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา