สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประจำจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่รวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 170 คน ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา

             การอบรมครั้งนี้เน้นกระบวนการขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง การนำเสนอข้อมูลโปรแกรมและการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลการเลือกตั้ง และ การปรับปรุงโปรแกรมประมวลผลสำหรับเจ้าหน้าที่รวมคะแนน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน วิทยากรบรรยายโดย ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดนครราชสีมา และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อบจ.นครราชสีมา

ใส่รายละเอียดข้อความต่าง ๆ ลงตรงนี้ครับ……