รายงานผลการร่วมออกหน่วยให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ

ในการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์

บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน2563

ณวัดบึงบริบูรณ์หมู่ที่ 6  ตำบลเทพาลัย  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

———————————————————

                    เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และช่างกายอุปกรณ์ได้ออกหน่วย ประชาสัมพันธ์และให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการตามโครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ณ ณ วัดบึงบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลเทพาลัย อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการลงพื้นที่ซ่อมแซมกายอุปกรณ์ และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ภารกิจงาน และวิธีการให้บริการประชาชน  >>รายละเอียดเพิ่มเติม<<