Monthly Archives: มกราคม 2564

Home2021มกราคม

ประกาศ รายงานผลการติดตามปะรเมินผลแผนพัฒนา(ด้านการศึกษา) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2021-02-02T18:11:14+07:00

ประกาศ รายงานผลการติดตามปะรเมินผลแผนพัฒนา(ด้านการศึกษา) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ.25632021-02-02T18:11:14+07:00

ประกาศ รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2021-02-02T18:05:35+07:00

ประกาศ รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632021-02-02T18:05:35+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.11202 ขามสะแกแสง – บ้านโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-02-04T21:46:19+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.11202 ขามสะแกแสง – บ้านโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-02-04T21:46:19+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโศกรวก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหญ้าขาว เชื่อมบ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

2021-01-28T22:35:34+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโศกรวก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหญ้าขาว เชื่อมบ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา2021-01-28T22:35:34+07:00

– ร่าง – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Palce Recycling ถนน อบจ.นม.01201 บ้านบุ – บ้านลองตอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-01-29T17:08:48+07:00

– ร่าง – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Palce Recycling ถนน อบจ.นม.01201 บ้านบุ – บ้านลองตอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-01-29T17:08:48+07:00

“ดร.ยลดา” แถลง 4 นโยบายเด่น ต่อสภาฯ เผยพันธกิจ “สร้างคน สร้างเศรษฐกิจ สร้างเมืองโคราช”

2021-01-27T22:06:26+07:00

             วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ

“ดร.ยลดา” แถลง 4 นโยบายเด่น ต่อสภาฯ เผยพันธกิจ “สร้างคน สร้างเศรษฐกิจ สร้างเมืองโคราช”2021-01-27T22:06:26+07:00

แบบวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น(SWOT Analysis)

2021-01-27T22:03:45+07:00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการจัดทำแผนพํฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งหนังสือสั่งการกระทรวงมหาไทย กำหนดแนวทางให้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องมีข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น(SWOT Analysis) ประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

แบบวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น(SWOT Analysis)2021-01-27T22:03:45+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-28T23:53:04+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-01-28T23:53:04+07:00

มอบชุดตรวจ Rapid Test

2021-01-26T06:26:36+07:00

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ สำนักงานสาธารสุขจังหวัด(สสจ.)นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

มอบชุดตรวจ Rapid Test2021-01-26T06:26:36+07:00

โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

2021-01-28T00:24:41+07:00

โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์2021-01-28T00:24:41+07:00
Go to Top