-ร่าง-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นม.01201 บ้านบุ-บ้านลองตอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2021-07-13T16:29:44+07:00

-ร่าง-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นม.01201 บ้านบุ-บ้านลองตอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2021-07-13T16:29:44+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.11202 ขามสะแกแสง-บ้านโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2021-07-13T11:44:45+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.11202 ขามสะแกแสง-บ้านโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2021-07-13T11:44:45+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโศกรวก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหญ้าขาว เชื่อมบ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-13T11:40:03+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโศกรวก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหญ้าขาว เชื่อมบ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา2021-07-13T11:40:03+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-20T10:58:58+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-20T10:58:58+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-20T10:52:05+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-20T10:52:05+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนน อบจ.นม.10204 บ้านกลึง-บ้านหนองสะแก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2021-07-13T11:36:31+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนน อบจ.นม.10204 บ้านกลึง-บ้านหนองสะแก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2021-07-13T11:36:31+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.01201 บ้านบุ-บ้านลองตอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2021-07-13T11:31:36+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.01201 บ้านบุ-บ้านลองตอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2021-07-13T11:31:36+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นม.04306 บ้านตะโก-บ้านช่อระกา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-13T11:28:20+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นม.04306 บ้านตะโก-บ้านช่อระกา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา2021-07-13T11:28:20+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงต่ำ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-20T10:45:55+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงต่ำ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-20T10:45:55+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

2021-07-13T11:22:58+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์2021-07-13T11:22:58+07:00
Go to Top