วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (สำนักงานช่าง) ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งฝ่ายสภาฯ นำโดย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา พร้อมด้วยรองประธานสภา, เลขานุการสภา และ สมาชิกสภา 48 คน ทางด้านฝ่ายบริหาร นำโดย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยรองนายก อบจ. ทั้ง 4 คน
            โดยระเบียบวาระการประชุม ครั้งนี้ มี 11 วาระการประชุม รวมทั้งวาระที่ประธานสภาแจ้งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา จำนวน 5 คน ได้แก่ นายก้องเกียรติ วงศ์นิยมม ส.อบจ.เมืองนครราชสีมา เขต 1 นายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.เมืองนครราชสีมา เขต 4 นายสมพงษ์ เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3 นายสมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1 และ นายศิริพิพัฒน์ ประจิตร ส.อบจ.อ.สีดา หลังประกาศรายชื่อเรียบร้อยแล้วประธานสภานำสมาชิกสภา อบจ. ทั้ง 5 คนกล่าวคำปฏิญาณตน ต่อด้วย การ รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, ข้อมูลถนนถ่ายโอน อบจ.นครราชสีมา จำนวน 199 เส้นทาง, แจ้งผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการประจำสภา อบจ.นครราชสีมา จำนวน 19 คณะ และการคัดเลือกคณะกรรมการ เพื่อการประสานงานในด้านต่างๆ ถึงวาระที่ 6
            ระเบียบวาระการประชุมที่ 7 เป็นญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพิกัดโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) (อบจ.นม. 07202) บ.ด่านเกวียน – บ้านกอก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา, ระเบียบวาระการประชุมที่ 8 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, ระเบียบวาระการประชุมที่ 9 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีกันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน), ระเบียบวาระการประชุมที่ 10 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีกันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) และ ระเบียบวาระการประชุมที่ 11 เรื่องอื่นๆ ที่สมาชิกสภาชี้แจงในที่ประชุมเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา