วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. ที่ รร.โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นายประยูร  รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)“หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักการเมือง โดยมี นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายรักชาติ  กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา และสมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
                    การอบรมครั้งนี้ ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ถูกต้องและครองใจประชาชน เข้าใจระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พระราชบัญญัติกำหนดแผนและการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขั้นตอนการกระจายอำนาจ ระเบียบวิธีงบประมาณ ข้อบังคับการประชุมสภา ตลอดจนให้มีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินสามารถกรอกแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้อย่างถูกต้อง
                    การอบรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้น 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-21 ก.พ. 64 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรมาบรรยายความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย นายพนมวัสส์ วุฒาพาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย นายมีชัย โอ้น จาก สำนักงาน ปปช. นายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และในวันสุดท้ายก่อนปิดการอบรม ได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เจ้าอาวาสวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้มาเทศนาธรรม ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม