ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองขามพิทยาคม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-22T14:56:44+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองขามพิทยาคม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-22T14:56:44+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนางานห้องสมุด/ปรับปรุงห้องสมุด(อุดหนุน)

2021-07-13T14:37:01+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนางานห้องสมุด/ปรับปรุงห้องสมุด(อุดหนุน)2021-07-13T14:37:01+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) ถนน อบจ.นม.10206 มิตรภาพ-บ้านหนองโจด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-22T14:53:35+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) ถนน อบจ.นม.10206 มิตรภาพ-บ้านหนองโจด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-22T14:53:35+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) ถนน อบจ.นม.04306 บ้านตะโก-บ้านช่อระกา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-22T13:54:44+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) ถนน อบจ.นม.04306 บ้านตะโก-บ้านช่อระกา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-22T13:54:44+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-22T13:46:56+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-22T13:46:56+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-22T13:41:15+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-22T13:41:15+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ครูสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-07-13T14:33:23+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ครูสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-07-13T14:33:23+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์ทางการศึกษา โรงเรียนประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-13T14:31:37+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์ทางการศึกษา โรงเรียนประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา2021-07-13T14:31:37+07:00

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-13T15:25:32+07:00

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-13T15:25:32+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำโรงเรียนปากช่อง 2 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-15T16:21:48+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำโรงเรียนปากช่อง 2 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-15T16:21:48+07:00
Go to Top