วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสบายโฮเทลโคราช นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน “คืนเอวให้องค์กร” ให้แก่ บุคลากร อบจ.นครราชสีมา จำนวน 50 คน โดยกองสาธารณสุข จัดขึ้นด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพของคนวัยทำงาน และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ทั้งทางร่างกาย เรื่องของอารมณ์ การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และสภาวะจิตใจที่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบัติงาน
          ทั้งนี้ นายก อบจ.ฯ กล่าวว่า “ความสวยของคนนั้น ไม่ใช่มาจากแค่รูปร่างหน้าตาภายนอก แต่ต้องมาจากสภาพจิตใจภายในด้วย เมื่อจะให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ดี ทำงานได้เต็มที่ ก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตามนโยบายนายกฯ ที่ต้องการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ อยากให้ทำงานกันอย่างมีความสุข”
          ในส่วนของการอบรมนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา และ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 นครราชสีมา ที่มาให้ความรู้ คำแนะนำ ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งสุขภาพจิต และสุขภาพกาย ง่ายๆ ด้วยหลัก 3 อ. คือ อาหาร อารมย์ และออกกำลังกาย