วันนี้ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Korat Hall 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา และร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมและพิธีลงนามข้อตกลงฯ
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาฯ
          อบจ.นครราชสีมา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน 2 ฉบับ 1.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา ในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) 2.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมเวทีประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564