กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์ ภายใต้แคมเปญ ” เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภายวะคลอดก่อนกำหนด “
โครงการเครือข่ายสุขาภพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตราย รณรงค์ และการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด