นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทน นางยลดา หลังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมพร้อมติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด อบจ. ที่ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.นครราชสีมา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ 4 สำนัก 5 กอง 1 หน่วยตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก อบจ.ที่ได้ให้ไว้ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
            โดยเนื้อหาของวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า นายก อบจ. ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำรูปแบบการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ตามภารกิจ เสนอความเห็น ข้อดี ข้อเสีย ของโครงสร้างแต่ละรูปแบบ รวมถึงการจัดอัตรากำลังสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อบจ. ประจำอำเภอ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและเป็นตามนโยบายนายก อบจ. ต่อไป