2.ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท PDF ต่อไฟล์ QR

2.1แบบสำรวจความคิดเห็นในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 2560-2570