วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดเข้าร่วมประชุมภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19
             นางยลดาฯ นายก อบจ. กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อบจ.ได้รับมอบหมายภารกิจจากคณะอนุกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครราชสีมา (สบค.จ.นม.) ให้ อบจ.ดำเนินการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณโรงพยาบาลสนามฯ เพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล และมอบภารกิจเพิ่มเติมในส่วนของการสนับสนุนกางเต้นท์ พร้อมติดระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน้าโรงพยาบาลสนาม รวมถึงเป็นผู้นำส่งผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว จากโรงพยาบาลสนามกลับบ้าน ซึ่งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนโดยขณะนี้ อบจ.ได้เริ่มดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
             สำหรับการประชุมฯ ครั้งนี้ จะดำเนินการในเรื่องเสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบเรื่องที่จังหวัดมอบหมายให้ อบจ.สนับสนุนการเตรียมความพร้อมปรับปรุงสถานที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม แห่งที่สอง รองรับผู้ป่วยโควิด – 19 ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ณ อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบในการดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ สบค.จ.นม. ได้เห็นชอบมอบหมายให้ อบจ. ดำเนินการร่วมกับทางสำนักงานสาธารสุขจังหวัด สนับสนุนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบสนับสนุน 1.แอลกอฮอล์เจล ขนาด 500 มล. ชนิดหัวปั๊ม จำนวน 100,000 ขวด, แอลกอฮอล์สเปรย์ ขนาด 125 มล. จำนวน 100,000 ขวด และ หน้ากากอนามัย 3 ชั้น แบบใช้แล้วทิ้ง (1 กล่องบรรจุ 50 ชิ้น) 10,000 กล่อง เพื่อใช้ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาต่อไป