Monthly Archives: พฤษภาคม 2564

Home2021พฤษภาคม

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน(ร้านค้า) ที่ตั้งในโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โดยวิธีประมูล

2021-05-17T22:56:53+07:00

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน(ร้านค้า) ที่ตั้งในโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โดยวิธีประมูล2021-05-17T22:56:53+07:00

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน(โรงอาหาร) ที่ตั้งในโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โดยวิธีประมูล

2021-05-17T22:55:49+07:00

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน(โรงอาหาร) ที่ตั้งในโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โดยวิธีประมูล2021-05-17T22:55:49+07:00

โรงเรียนวัดประชานิมิตร ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน(พื้นที่จำหน่ายน้ำดื่ม) ที่ตั้งในโรงเรียนวัดประชานิมิตร โดยวิธีประมูล

2021-05-17T22:51:34+07:00

โรงเรียนวัดประชานิมิตร ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน(พื้นที่จำหน่ายน้ำดื่ม) ที่ตั้งในโรงเรียนวัดประชานิมิตร โดยวิธีประมูล2021-05-17T22:51:34+07:00

โรงเรียนวัดประชานิมิตร ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน(ร้านค้า) ที่ตั้งในโรงเรียนวัดประชานิมิตร โดยวิธีประมูล

2021-05-17T22:57:51+07:00

โรงเรียนวัดประชานิมิตร ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน(ร้านค้า) ที่ตั้งในโรงเรียนวัดประชานิมิตร โดยวิธีประมูล2021-05-17T22:57:51+07:00

โรงเรียนวัดประชานิมิตร ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน(โรงอาหาร) ที่ตั้งในโรงเรียนวัดประชานิมิตร โดยวิธีประมูล

2021-05-17T22:50:20+07:00

โรงเรียนวัดประชานิมิตร ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน(โรงอาหาร) ที่ตั้งในโรงเรียนวัดประชานิมิตร โดยวิธีประมูล2021-05-17T22:50:20+07:00

โรงเรียนวัดประชานิมิตร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2564

2021-05-17T22:43:13+07:00

โรงเรียนวัดประชานิมิตร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีงบประมาณ 25642021-05-17T22:43:13+07:00

ประกาศ การกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และเอกสารสอบราคา

2021-05-17T21:03:57+07:00

ประกาศ การกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และเอกสารสอบราคา2021-05-17T21:03:57+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ประกอบการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริการระบบเทคโนโลยีการออกแบบระบบโปรแกรมด้วยสื่อคอมพิวเตอร์

2021-05-17T19:06:18+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ประกอบการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริการระบบเทคโนโลยีการออกแบบระบบโปรแกรมด้วยสื่อคอมพิวเตอร์2021-05-17T19:06:18+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวันสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-05-17T19:01:01+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวันสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-05-17T19:01:01+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ขุดคลองใหม่ บ้านหนองนมนาง หมู่ที่ 8 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย เชื่อม บ้านหนองพยอม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

2021-05-17T18:14:10+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ขุดคลองใหม่ บ้านหนองนมนาง หมู่ที่ 8 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย เชื่อม บ้านหนองพยอม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา2021-05-17T18:14:10+07:00
Go to Top