Monthly Archives: มิถุนายน 2564

Home2021มิถุนายน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารจริยธรรม โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-16T15:25:00+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารจริยธรรม โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-06-16T15:25:00+07:00

-ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ครู สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-06-16T15:21:23+07:00

-ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ครู สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-06-16T15:21:23+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบล หมู่ที่ 3 บ้านโกรก ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง หมู่ที่ 8 บ้านดอนวัว ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

2021-06-16T13:44:24+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบล หมู่ที่ 3 บ้านโกรก ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง หมู่ที่ 8 บ้านดอนวัว ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา2021-06-16T13:44:24+07:00

-ร่าง- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.๒๑๑๐๙ บ้านหนองไทร-บ้านวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-06-16T13:35:41+07:00

-ร่าง- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.๒๑๑๐๙ บ้านหนองไทร-บ้านวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-06-16T13:35:41+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสองครพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-06-16T13:31:36+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสองครพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-06-16T13:31:36+07:00

ประชาสัมพันธ์ ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-06-16T10:00:50+07:00

ประชาสัมพันธ์ ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-06-16T10:00:50+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๓๓๐๔ บ้านไร่อ้อย-บ้านหันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-15T16:02:57+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๓๓๐๔ บ้านไร่อ้อย-บ้านหันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-06-15T16:02:57+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดคลองระบายน้ำ โรงเรียนเมืองยางศึกษา อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-15T15:59:22+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดคลองระบายน้ำ โรงเรียนเมืองยางศึกษา อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-06-15T15:59:22+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๐๗ บ้านโพธิ์เตี้ย-บ้านพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-15T15:56:30+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๐๗ บ้านโพธิ์เตี้ย-บ้านพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-06-15T15:56:30+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๒๒๐๓ บ้านป่าตอง-บ้านหลุบกุง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-15T15:54:05+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๑๒๒๐๓ บ้านป่าตอง-บ้านหลุบกุง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-06-15T15:54:05+07:00
Go to Top