วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น “เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 10 เครื่อง ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปจัดสรรให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาฯ, นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นม.,นายวสวรรธน์ พวงพรศรี เลขานายก อบจ.นม. ,พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ ,นายไพศาล สมุทรเผาจินดา รองปลัด อบจ.นม.และผอ.ส่วนราชการสังกัด อบจ. ร่วมเป็นเกียรติ
           นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า อบจ.ได้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและไม่เพียงพอ สำหรับผู้ป่วยวิกฤติ อันเป็นการลดและชะลอการลุกลามของอาการปอดอักเสบไม่ให้เกิดความรุนแรง จนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ (เพื่อช่วยหายใจหรือพยุงการหายใจผู้ป่วยที่ระบบหายใจล้มเหลว หยุดหายใจ หรือช่วยพยุงการหายใจในผู้ป่วยหายใจเองได้ไม่เพียงพอ) อบจ. จึงได้มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขนาดกลาง งบประมาณ 8,200,000 บาท จำนวน 10 เครื่อง เพื่อให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จัดสรรไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 3 เครื่อง โรงพยาบาลปากช่องนานา จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลบัวใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง และ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป