วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ประสานงาน อบจ.นม. ประจำ อ.ครบุรี นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย ส.ส.พรชัย อำนวยทรัพย์, นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.อ.ครบุรี, นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข, นายวิทยา สง่ากลาง ผช.สาธารณสุข อ.เสิงสาง, นายเกรียงไกร แฝงด่านกลาง ผช.สาธารณสุข อ.ครบุรี, นายสิทธิกร ศาสตร์กลาง ผช.สาธารณสุข อ.ครบุรี, นางสุวรรณา รวงกระโทก ประธาน อสม.อ.ครบุรี และผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมพัฒนาและให้กำลังใจในการทำงานกับพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)