วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ประสานงาน อบจ.นม. ประจำ อ.ครบุรี นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้พบปะพูดคุย และให้กำลังใจกลุ่มสตรีทั้ง 12 ตำบล อ.ครุบรี เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 และรับฟังปัญหาของกลุ่มสตรี เพื่อนำไปเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ส.ส.พรชัย อำนวยทรัพย์, นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.นม.อ.ครบุรี และนางนงลักษณ์ บุญวาสนา ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี อ.ครบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้