วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ อบต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นายวสวรรธน์ พวงพรศรี เลขานุการ นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ รองประธานสภา อบจ.นครราชสีมา และ ผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมโครงการ “มิตรภาพโมเดล” พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากท้องถิ่น กิจกรรมการสร้างและการพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) เป็นการเพิ่มองค์ความรู้ และสร้างรายได้แก่ชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดยมี นายพุทธพงศ์ ส่งสกุลวงศ์ นายก อบต.มิตรภาพ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมดังกล่าว