วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อบจ.นม. นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ของ อบจ.นครราชสีมา โดยเน้นย้ำทุกโครงการต้องสามารถแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณฯ