วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)นครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบให้ นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ. พร้อมด้วย นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัด อบจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อมขอมติที่ประชุมเห็นชอบขอรับการสนับสนุนจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด – 19 จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา
          นายวีระชาติฯ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ในส่วนของ อบจ. นครราชสีมา โดย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโควิด – 19 รวมถึงกรณีรัฐบาลได้มีการปลดล็อคให้ท้องถิ่นมีการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนนั้น ทาง อบจ.ยินดีที่จะสนับสนุนจัดหาทันที แต่จะต้องมีการนำเรื่องเร่งด่วนเข้าคณะกรรมการ ศบค และที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบขอสนับสนุนจาก อบจ.ถึงจะมีการจัดซื้อได้ โดยหลังจากมีมติจากที่ประชุมแล้ว ทาง อบจ.จะต้องนำมติดังกล่าวไปพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณของ อบจ. ว่าจะใช้งบประมาณส่วนใดในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมา นายก อบจ.นครราชสีมา ได้ประชุมร่วมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ของ อบจ. รวมถึงงบประมาณที่จะนำมาสนับสนุนในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้กับพี่น้องประชาชนชาว จ.นครราชสีมา ต่อไป