วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (สสจ.นม.) นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทำพิธีส่งมอบวัสดุเวชภัณฑ์ในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ระลอกใหม่ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการแพร่ระบาดและระงับการระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี และนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, รองปลัด อบจ., ข้าราชการ สังกัด อบจ.นครราชสีมา, สสจ.นม. และในช่วงท้ายของกิจกรรม ได้ร่วมเปิดตัวการใช้งานแอปพลิเคชัน “โคราชพร้อม”
          นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด – 19) ระลอกใหม่นี้ อบจ.นครราชสีมา ได้สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม วัสดุทางการแพทย์ ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น อาทิ เครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด – 19 ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา(สสจ.นม.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระจายไปในพื้นที่ที่มีความจำเป็นและขาดแคลน และในวันนี้ อบจ.ได้สนับสนุนจัดหาวัสดุและเวชภัณฑ์ ได้แก่ แอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์สเปรย์ จำนวนอย่างละ 100,000 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 กล่อง ให้กับ สสจ.นม. เพื่อกระจายให้ครอบคลุมในพื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยมีสาธารณสุขอำเภอและสมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา ร่วมกันมอบ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อดังกล่าว ลดการแพร่และระงับการระบาดของโรคในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ต่อไป
          ด้าน นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตนขอเป็นตัวแทนชาวโคราชขอขอบคุณ อบจ.นครราชสีมาที่เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนแอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์สเปรย์ หน้ากากอนามัย รวมมูลค่า 15,250,000 บาท ให้กับ สสจ.นม. ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง วัสดุและเวชภัณฑ์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากที่สามารถฆ่าเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ