วันที่ 19 มิถุนายน 2564 ณ อำเภอโชคชัย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ให้กำลังใจและรับฟังปัญหาของกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้ง 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าเยี่ยม, ตำบลกระโทก, ตำบลโชคชัย, ตำบลพลับพลา, ตำบลท่าลาดขาว และตำบลทุ่งอรุณ เพื่อประสานกับโครงการสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ พร้อมด้วย นายอภิชา เลิศพชรกมล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ, นายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.อ.โชคชัย, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม และนายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการฯ ร่วมให้กำลังใจ และรับฟังปัญหาฯ