วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้ร่วมมอบ“ถุงน้ำใจองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา” จำนวน 159 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่กักตัวจากการแพร่ระบาดโควิด-19 และผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ, นายวสวรรธน์ พวงพรศรี เลขานายกฯ และนายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการฯ ดังนี้
เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อ.วังน้ำเขียว
        ได้มอบถุงน้ำใจ อบจ.นม. จำนวน 41 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่กักตัวจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ บ้านศาลเจ้าพ่อ โดยมี นายยงยุทธ ศิริชัยคีรีโกศล นายกเทศมนตรีตำบลศาลเจ้าพ่อ เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.อ.วังน้ำเขียว
อบต. คลองม่วง อ.ปากช่อง
        ได้มอบถุงน้ำใจ อบจ.นม.จำนวน 20 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 20 ครัวเรือน ที่ บ้านคลองม่วง โดยมี นายประทีป เรืองเกษม นายก อบต.คลองม่วง และนายปวริศ บุดสาเดช ปลัด อบต.เป็นผู้รับมอบ พร้อมนางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ ส.อบจ.อ.ปากช่อง และผู้นำท้องถิ่น
อบต.จันทึก อ.ปากช่อง
        ได้มอบ“ถุงน้ำใจ อบจ.นม.” กับเทศบาลเมืองปากช่อง และ อบต.จันทึก จำนวน 13 ชุด เพื่อบรรเทาความช่วยเหลือผู้ที่กักตัวจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมี นางสาวมีลา พงษ์สว่าง นายก อบต.จันทึก เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาฯ, นายณัฎฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย ส.อบจ.อ.ปากช่อง และนางสาวนงนุช เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อ.ปากช่อง และผู้นำท้องถิ่น
อบต. กลางดง อ.ปากช่อง
       ได้ร่วมมอบ“ถุงน้ำใจ อบจ.นม.” จำนวน 146 ชุด ได้แก่ อบต.กลางดง, อบต.หนองน้ำแดง และอบต.พญาเย็น เพื่อบรรเทาความช่วยเหลือผู้ที่กักตัวจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมี นายประยูร ศรีวัฒนวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลกลางดง เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายสมพงษ์ เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อ.ปากช่อง และผู้นำท้องถิ่น
อบต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว
       ได้มอบ“ถุงน้ำใจ อบจ.นม.” จำนวน 45 ชุด เพื่อบรรเทาความช่วยเหลือผู้ที่กักตัวจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมี นายชาตรี อินทร์ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว