วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ อบต.ธารปราสาท อ.โนนสูง นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้ร่วมมอบถุงน้ำใจ อบจ.นครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวน 191 ถุง ได้แก่ บ้านหนองแหน จำนวน 105 ถุง และบ้านหนองแหนพัฒนา จำนวน 86 ถุง โดยมี นายทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอโนนสูง เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายกฯ, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ, นายสถาพร โชติกลาง ส.อบจ.อ.โนนสูง, นายสิทธิรัตน์ ธนวัฒน์พิมล นายก อบต.ธารปราสาท และผู้นำท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในการมอบถุงน้ำใจฯ
จากนั้นได้เดินทางไปมอบถุงน้ำใจ อบจ. นครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอีก จำนวน 456 ถุง ได้แก่บ้านหนองช่องแมว จำนวน 145 ถุง, บ้านหันห้วยทราย 194 ถุง และบ้านชลประทาน 117 ถุง โดยมี นายสมบูรณ์ พิระชัย ผญ.บ้านหนองช่องแมว, นางสีนวล อาสนะ ผญ.บ้านชลประทาน และนายประสิทธิ์ นาบำรุง ผญ.บ้านหันห้วยทราย เป็นผู้รับมอบ
และปิดท้ายด้วยการ  ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ อ.ประทาย โดยมี นางชุติกาญจน์ มะลิจันทร์ ประธานศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นผู้ให้ข้อมูล