วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง อ.ปากช่อง นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมางานโครงการอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จ.นครราชสีมา จำนวน 92 ราย โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ, นายณัฎฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 1, นางสาวนงนุช เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 2, นายสมพงษ์ เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 3, นางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 4 และข้าราชการ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้