ช่วงบ่ายวันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายวสวรรธน์ พวงพรศรี เลขานายก อบจ.นครราช พร้อมด้วย#นางนงนุช กาหลง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สจ.นงนุช เลิศด้วยลาภส.อบจ.อำเภอปากช่อง เขต 2 ได้ออกนิเทศติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดทำบัญชีและการบริหารพัสดุโรงเรียนปากช่อง 2 อำเภอปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี ผอ.มนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ
        สำหรับการออกติดตามในครั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ตลอดจนให้คำแนะนำ แนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้งได้มีการตรวจสอบและติดตามความคืบหน้า แผนงานโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนนภายในโรงเรียน การซ่อมแซมอาคารเรียนต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูและนักเรียน ในสังกัด ซึ่งช่วงนี้ได้หยุดการเรียน การสอน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงถือเป็นโอกาสดี ที่จะได้มีการพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซม สถานศึกษาเพื่อรองรับการเปิดเรียน ที่จะมีขึ้นในเร็ววันนี้