วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อบจ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบจ.นม., หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ อบจ.นม. ได้เข้าร่วมประชุม เรื่องผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดฯ สรุปผลงาน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการ ที่ได้มอบหมาย และขับเคลื่อนนโยบายในด้านต่างๆ ของ อบจ.นครราชสีมา
          จากนั้น คณะผู้บริหาร อบจ.นม. ร่วมส่งมอบรถยนต์ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามระเบียบของราชการต่อไป